Strategija

Zaradi hitrega razvoja produktov, izjemne konkurenčnosti in nenehne širitve ponudbe na zavarovalnem trgu smo razvili učinkovit okvir delovanja, ki temelji na definiranju petih faz. Skozi njih nadzorujemo paralele med delovnim okoljem podjetja in morebitnim škodnim dogodkom.

 

img12

1. FAZA: identifikacija ciljev zavarovanca

Pri definiranju zavarovančevih ciljev je osrednje načelo našega delovanja zagotavljanje najvišje stopnje varnosti v odnosu do zavarovalnih kritij in stroškov zavarovanja. Ko imamo izdelano vizijo cilja, je potrebno analizirati že opravljeno delo na tem področju, zato sledita analiza in ocena obstoječega stanja.

img1

2. FAZA: analiza in ocena obstoječega stanja

V drugi fazi ustvarjamo sliko zavarovanca, ki zajema analizo obstoječe dokumentacije, pregled pogodb in zavarovalnih polic, vrednotenje preteklih izgub na osnovi kronologije škodnih dogajanj in identifikacijo obstoječih tveganj.
Pridobljene informacije upoštevamo v naslednji fazi pri pripravi ocene tveganja.

img12

3. FAZA: ocena tveganja

Ob upoštevanju področja in narave delovanja podjetja ter pogostosti škodnega dogajanja, ovrednotimo in ocenimo zavarovalno tveganje. Pri tem je izrednega pomena tudi definiranje obstoječih tveganj ter upoštevanje kriterijev verjetnosti škodnih dogajanj.
Na osnovi dobljenega postavimo izhodišča za prenos tveganja na zavarovalni trg, pri čemer sledimo cilju zagotavljanja optimalne varnosti.

img1

4. FAZA: priprava povpraševanja oziroma javnega naročila

Ko razpolagamo z vsemi razpoložljivimi informacijami o dejavnostih podjetja, škodnem dogajanju v zadnjem obdobju, obstoječimi zavarovalnimi vrstami in oceno tveganja, pripravimo povpraševanje ali izpeljemo postopek javnega naročila.
Z namenom izbrati optimalno in finančno dosegljivo kombinacijo zavarovalnih vrst, ponudbe v nadaljevanju primerjamo medsebojno in hkrati tudi z obstoječim zavarovanjem.

img1

5. FAZA: pogajanja in sklenitev pogodbe

Zadnjo fazo pričenjamo s pogajanji o višini zavarovalne premije, nato pa z rezultati pogajanj seznanimo naročnika oz. zavarovanca. Na osnovi njegovih odločitev in poslovnih interesov uredimo zavarovalne pogodbe z izbranimi zavarovalnimi družbami.
Zaključek pete faze in podpis pogodb med zavarovancem in zavarovalnico ne predstavlja konca sodelovanja, prav nasprotno, na tej točki se naše sodelovanje šele pričenja.

02 229 85 12